Δράση 1: Διαχείριση Προγράμματος

Δράση 1Α: Διαχείριση (τεχνική και οικονομική) του προγράμματος.

Δράση 1Β: Εκθέσεις προόδου προς την Ε.Ε.

Δράση 1C: Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας του προγράμματος με τη χρήση ειδικών δεικτών προόδου.